Miljöpolicy

Vision
Vi ska styra och utveckla miljöarbetet i verksamheten mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Vår strävan är att:

 • Minska företagets miljö- och klimatpåverkan.
 • Hushålla med jordens resurser.
 • Minimera användningen och utsläpp av skadliga ämnen.
 • Bidra till återvinning av material och förbrukade produkter.

Strategier
 • Kontinuerligt utbilda och informera medarbetare inom miljö- och klimatfrågor.
 • Medvetandegöra och göra företagets medarbetare delaktiga i företagets miljöarbete.
 • Ställa tydliga krav på våra leverantörer att alltid leverera med miljötänk.
 • Vid investeringar ha miljö som ett tungt vägande skäl.
 • Hushålla med företagets resursförbrukning.
 • Följa utvecklingen inom miljöområdet i syfte att hitta nya förbättringsmöjligheter.
 • Dagligen arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.
 • Vi förbinder oss att följa de lagar och föreskrifter som styr vår verksamhet.
Några av våra miljöåtgärder i vårt miljöarbete
 • Tänka på miljö och hållbarhet när vi bygger nytt och gör nya investeringar.
 • Vi strävar efter att ha bergvärme/fjärrvärme/solceller på våra fastigheter.
 • Använda digitala arbetssätt för att minimera miljöpåverkan.
 • Vi energi-optimerar våra fastigheter genom bl.a. tilläggsisolering, censor-/klockstyrning av elförbrukare m.m.
 • Minimera kemförbrukning vid arbeten av våra fastighetstekniker.

 


Kvalitetspolicy

Vision
Allt vi gör ska utföras på ett sådant sätt att våra kunder talar väl om Lecab och gärna återkommer.

Vår strävan är att:

 • Få nöjda hyresgäster – lojalitet.
 • Få effektiv hantering – göra rätt saker på rätt sätt till rätt tid.
 • Få tillfredställande lönsamhet – som möjliggör företagets fortlevnad och utveckling.

Strategier och åtaganden
 • Kontinuerligt utbilda och informera medarbetare i kvalitet och arbetsrelaterad kunskap.
 • Sträva efter att använda leverantörer som bidrar till att en hög kvalitetsnivå kan hållas.
 • Medvetandegöra och göra företagets medarbetare delaktiga i företagets kvalitetsarbete.
 • Dagligen arbeta för ständiga förbättringar av vårt kvalitetsarbete.